Powiat Wadowicki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 67 320,00 zł

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU: Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Wsparciem zostanie objętych 33 mieszkańców powiatu wadowickiego – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (8 osób) lub osobami dorosłymi (25 osób) posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Limit dla usługi opieki wytchnieniowej wynosi 20 godzin na osobę.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Programu w roku 2021, znajdą Państwo pod linkiem https://pcpr-wadowice.pl/informacje-rozne-ogloszenia/

Program realizuje Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł na zadanie pn: Usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021.