Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofiansowanie do barier architektonicznych i technicznych

Dofinansowanie do barier w komunikowaniu się

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoby indywidualne

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – jednostkiPobierz

Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych  pobierz

Korekta do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychPobierz

Dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjnyPobierz


Programy wieloletnie

3 – letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wadowickim na lata 2021 – 2024 uchw217

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2017 – 2024Pobierz

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wadowickim na lata 2021-2024 uchw218


Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie – sport, kultura, rekreacja i turystykaPobierz


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby pow. 16 roku życia)Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia)Pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji dziecka niepełnosprawnegoPobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnejPobierz

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczeniaPobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej        pobierz


Usamodzielnienia

Indywidualny Program UsamodzielnieniaPobierz

Ocena Indywidualnego Programu UsamodzielnieniaPobierz

Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie naukiPobierz

Wniosek o dalsze wypłacanie pomocy na kontynuowanie naukiPobierz

Wskazanie opiekuna usamodzielnieniaPobierz

Zmiany w Indywidualnym Programie UsamodzielnieniaPobierz

Wzór wniosku o przyznanie usamodzielnieniaPobierz

Kwestionariusz dot. przyznania pomocy na usamodzielnieniePobierz

 


 

Piecza zastępcza

Kwestionariusz dla kandydatów na rodzinę zastępcząPobierz

Oświadczenie dla kandydatów na rodzinę zastępcząPobierz

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dzieckaPobierz

Oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące przysposobienia dzieckaPobierz

Oświadczenie dziecka dotyczące przysposobieniaPobierz

Sprawozdanie okresowe – zawodowa rodzina zastępczaPobierz

Sprawozdanie okresowe – pogotowie rodzinnePobierz

Sprawozdanie okresowe – rodzinny dom dzieckaPobierz

Aktualizacja sprawozdania – zawodowa rodzina zastępczaPobierz

Aktualizacja sprawozdania – Rodzinny Dom DzieckaPobierz

Aktualizacja sprawozdania – pogotowie rodzinne (dzieci 0-5 lat)Pobierz

Aktualizacja sprawozdania- pogotowie rodzinne (dzieci w wieku szkolnym)Pobierz

Świadczenia dla rodzin zastępczych