Prawo do umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Aby ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy. Pracownik socjalny Ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej. Po zgromadzeniu dokumentacji Ośrodek wydaje decyzje
o skierowaniu do domu pomocy społecznej właściwego typu.

Cała dokumentacja wraz z decyzją przekazana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
    1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
    2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.
  4. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione powyżej.

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.);
  • (Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 734)

Wykaz Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Wadowickiego

Ostatnio dodane