Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy iż- Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 15
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres e-mail: iodpcpr@pcpr-wadowice.pl lub telef. 33/870 90 10. Inspektorem Ochrony Danych w PCPR jest p. Małgorzata Żeglińska
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO tj.” przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz lit. e) tj. „ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi” oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
  • ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach;
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań naszej jednostki;
 • Pana/Pani danych osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Posada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do sprzeciwu(art.21 RODO),
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych istnieje możliwość, iż nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego (konsekwencje przewidziane przepisami prawa) lub nie będziemy mogli wykonać/zawrzeć umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.