Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR Wadowice

www.pcpr-wadowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
ul. Mickiewicza 15
34-100 Wadowice
Telefon: 33 870 90 10
e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Ocena dostępności:

Strona www PCPR Wadowice jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości;
 2. częściowo opublikowane na stronie internetowej PCPR Wadowice grafiki nie posiadają alternatywnego opisu co jest spowodowane tym, iż służą one wyłącznie celom dekoracyjnym lub promocyjnym i nie służą do realizacji zadań PCPR Wadowice.

Strona internetowa PCPR Wadowice zostanie dostosowane do wymagań prawnych do końca 2020 roku.

Ułatwienia na stronie internetowej PCPR Wadowice

Strona internetowa PCPR Wadowice posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło-żółte litery, czarne tło – białe litery, żółte tło-czarne litery)
 • możliwość włączenie kontrastu nocnego
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość poszerzenia (“rozstrzelenia”) odstępów pomiędzy literami w tekście
 • możliwość przeglądania strony w układzie szerokim (na całym ekranie)
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Żeglińska
e-mail: m.zeglinska@pcpr-wadowice.pl

Telefon: 33 870 90 10

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek PCPR w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice:

 • wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych
 • parking przy budynku ogólnodostępny
 • obsługa osób niepełnosprawnych w tym na wózkach odbywa się na parterze budynku
 • WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • brak tłumacza języka migowego
 • brak pętli indykcyjnej

Budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice:

 • wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych (winda zewnętrzna)
 • parking przy budynku jest ogólnodostępny
 • obsługa osób niepełnosprawnych w tym na wózkach odbywa się na parterze budynku
 • WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • brak tłumacza języka migowego
 • brak pętli indykcyjnej