1. Aktywny Samorząd-2023 rok

Powiat wadowicki realizuje program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Corocznie na program przyznawane są środki finansowe PFRON na dofinansowanie do poszczególnych wniosków składanych przez beneficjentów. W ramach I transzy na 2023 rok, Powiat otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 411 034,69 zł. Wnioski przyjmowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy w Wadowicach od 1 marca 2023 r. Środki przyznane w ramach Programu na 2023 rok są rozliczane do 15 kwietnia 2024 r.

link do programu


2. Mieszkanie dla absolwenta-Program PFRON “Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 126 000,00 zł.

Celem Programu jest jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

link do programu

Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Zawieranie umów z Beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.


3.Dostępne mieszkanie Program PFRON “Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 137 922,75 zł.

Celem Programu jest jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

link do programu

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z Beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.


4. Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na  realizację Programu wynosi 477 844,18 zł.  W  ramach Programu realizowane są zadania:

  • w ramach obszaru D programu – likwidacja barier transportowych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Zebrzydowicach, prowadzonych przez Konwent Bonifratrów;
  • w ramach obszaru F programu – modernizacja istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach prowadzonych przez Konwent Bonifratrów oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach, prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Krakowską.

Program będzie realizowany do 20.12.2023 roku.

Szczegółowe zasady i teść Programu PFRON można uzyskać pod adresem www: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/