Logo System Obsługi WsparciaLogo PFRONLogo Aktywny Samorząd

Realizacja Programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

W 2021 roku wnioski  w ramach Programu „Aktywny samorząd” będzie można składać od dnia 1 marca 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych (SOW) www.sow-pfron.org.pl.

Wniosek złożony przez SOW będzie podpisany przy użyciu  Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informację o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, wraz z  filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW a także:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 • na Portalu Profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i będą one podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

W 2021 r. realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I oraz w Module II:

PFRON_ulotka Aktywny samorząd

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Ulotka AS – Moduł I- 2021 r

 • Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 • Zadanie A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 • Zadanie A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

 • Zadanie A4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Ulotka AS – Moduł I- 2021 r

 • Zadanie B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

 • Zadanie B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 • Zadanie B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)

 • Zadanie B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

 • Zadanie B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

Moduł I Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Ulotka AS – Moduł I- 2021 r

 • Zadanie C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)
 • Zadanie C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Zadanie C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)
 • Zadanie C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)
 • Zadanie C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)

Ulotka AS – Moduł I- 2021 r


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Ulotka AS – Moduł II-2021


Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I oraz w Module II:

Wnioski o dofinansowanie w Module I można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie w Module II można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 31 marca 2021 r. (dla wniosków, dotyczących roku akademickiego 2020/2021); a do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków, dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Warunki uczestnictwa w Module I i w Module II:
Z warunkami uczestnictwa w programie w Module I można zapoznać się w treści Programu (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).

Z warunkami uczestnictwa w programie w Module II można zapoznać się w treści Programu (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 oraz ust. 4


Wysokość dofinansowania przyznawana w Module I i w Module II:

Z aktualnymi warunkami dofinansowania, dotyczącymi Modułu I (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można zapoznać się w ust. 9 oraz w ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.

Natomiast z aktualnymi warunkami dofinansowania, dotyczącymi Modułu II (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można zapoznać się w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.


Ważne informacje dla studentów:

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) w przypadku dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosi:

– do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

-do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

– na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) w przypadku opłaty za naukę (czesne) wynosi wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; natomiast dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (PCPR Wadowice) w tym:

a) 300 zł- gdy Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terenach wiejskich;

b) 200 zł- gdy Wnioskodawca posiada niepełnosprawność sprzężoną;

c) 200 zł- gdy Wnioskodawca porusza się na wózku inwalidzkim

– 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

– 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

– 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

– 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,

– 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

– 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

– 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

-500 zł-w przypadku gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej ( w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – w skrócie

TerminOpis
01.03.2021Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
01.03.2021Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2021Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
15.04.2021Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2021Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)
31.08.2021Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10.10.2021Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
04.12.2021Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
30.08.2022Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2020 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.
Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – w skrócie

PRZYPOMNIENIE!

Wnioski w Programie „Aktywny samorząd” będą przyjmowane od 2020 r. w systemie elektronicznym SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych):

Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
ul.Mickiewicza 15
34-100 Wadowice
Tel. 33 8709012, 33 8709013


Ulotki informacyjne: