Od dnia 1 stycznia 2023 roku, obowiązują nowe formularze wniosków o dofinansowanie do poszczególnych zadań ze środków PFRON (wzory załączone do pobrania poniżej niniejszej informacji oraz bezpośrednio pod informacją o każdym zadaniu).

Wnioski składane na poprzednio obowiązujących formularzach będą przyjmowane  do 31 marca 2023 r.

Czym jest bariera: architektoniczna, techniczna lub w komunikowaniu się?

Przez bariery należy rozumieć utrudnienia uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. W ramach likwidacji barier technicznych można ubiegać się m.in. o dofinansowanie do zakupu elektrycznego podnośnika wannowego, taboretu prysznicowego, taboretu toaletowego, łóżka rehabilitacyjnego. W ramach likwidacji barier architektonicznych można ubiegać o dofinansowanie m.in. prac polegających na przystosowaniu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, wykonaniu podjazdu dla wózka inwalidzkiego. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się można ubiegać się o dofinansowanie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji, w skład których wchodzą m.in. komputer, telefon, budzik świetlny i wibracyjny, sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk.


Kto może ubiegać o dofinansowanie?

O likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełno­sprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z nie­pełnosprawności.

O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nie­ruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

O dofinansowanie, ze środków PFRON likwidacji w komunikowaniu mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.


Tryb postępowania

 1. złożenie dokładnie wypełnionego wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 2. przeprowadzenie przez pracownika PCPR wizji lokalnej w miejscu likwidacji bariery celem ustalenia aktualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej oraz
  technicznych możliwości wykonania wnioskowanych prac– dot. bariery architektonicznej,
 3. rozpatrzenie wniosku przez komisję,
 4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
 5. dostarczenie do PCPR–u szkicu i szczegółowego kosztorysu na wykonanie prac lub ofert cenowych na materiały niezbędne do wykonania dofinansowanych prac – dot. bariery architektonicznej lub oferty cenowej wnioskowanego sprzętu – bariera techniczna i w komunikowaniu się,
 6. zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą (lub osobą upoważnioną, osobą stanowiącą opiekuna prawnego – reprezentującą osobę niepełnosprawną) a PCPR–em
 7. odbiór wykonania prac przez pracowników PCPR-u i inspektora nadzoru budowlanego,
 8. przelew środków przez PCPR na konto wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 95% wartości wnioskowanego sprzętu – w przypadku likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, oraz 95% wartości kosztu zakupu materiałów oraz wykonania prac – związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


UWAGA!!!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych
    dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków
     finansowych i zawarciem umowy z PCPR-em.

4. O ponowną likwidację bariery technicznej można ubiegać się dopie­ro po upływie 3–ech lat od zawarcia poprzedniej umowy o likwidacji bariery technicznej.

5. O ponowną likwidację bariery w komunikowaniu się można ubiegać się dopie­ro po upływie 3–ech lat od zawarcia poprzedniej umowy o likwidacji bariery technicznej, w przypadku dofinansowani a do zakupu komputera po upływie 5-ciu lat.


Wnioski do pobrania

Wniosek likwidacja barier technicznych

Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek likwidacja barier architektonicznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski mogą być składane elektronicznie w systemie SOW

https://sow.pfron.org.pl https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

(33) 870-90-13, pok. Nr 1, parter

Ewelina Płaszczyca