Wybór organizatora turnusu oraz ośrodka, w którym będzie odbywał się turnus rehabilitacyjny dofinansowywany ze środków PFRON.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione następujące warunki :

wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać wpis do rejestru wojewody na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego.

Rejestr organizatorów I ośrodków uprawnionych do przeprowadzania turnusów rehabilitacyjnych można wyszukać na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/

Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus, a organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku, obowiązują nowe formularze wniosków o dofinansowanie do poszczególnych zadań ze środków PFRON (wzory załączone do pobrania poniżej niniejszej informacji oraz bezpośrednio pod informacją o każdym zadaniu).

Wnioski składane na poprzednio obowiązujących formularzach będą przyjmowane  do 31 marca 2023 r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO WYJAZDU NA TURNUSY REHABILITACYJNE ZE ŚRODKÓW PFRON można składać elektronicznie za pomocą PROGRAMU SOW.

Szczegółowe informacje oraz materiały pomocnicze dostępne są na Portalu Informacyjnym SOW (Otwórz stronę SOW)

Adres strony www do systemu SOW:  www.sow.pfron.org.pl


 Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni i jest organizowany na terenie kraju.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie może się ubiegać osoba, która:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności
 2. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba
 3. nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 4. turnus odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę
 5. przeciętny miesięczny dochód NETTO (pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Tryb postępowania

 1. Pobranie wniosku z PCPR lub ze strony www.
 2. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę.
 3. Wypełnienie załączników przez lekarza.
 4. złożenie dokładnie wypełnionego wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:
 1. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję PCPR.

W przypadku pozytywnej decyzji komisji:

 1. Wybór ośrodka i rezerwacja miejsca przez osobę niepełnosprawną.
 2. Wysłanie dokumentów otrzymanych w PCPR do ośrodka.
 3. Przesłanie przez ośrodek załącznika numer 4 potwierdzającego pobyt na turnusie do PCPR.
 4. Przelew przez PCPR dofinansowania na konto bankowe ośrodka.
 5. Wyjazd na turnus.
 6. Pozostałe załączniki potrzebne do złożenia w PCPR w momencie realizacji przyznanego dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Wysokość dofinansowania

 • dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 30% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 25% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej – 30% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej – 20% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla niezbędnego opiekuna – 20% przeciętnego wynagrodzenia

UWAGA!!!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Wnioski do pobrania

wniosek

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski mogą być składane elektronicznie w systemie SOW

https://sow.pfron.org.pl https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 

(33) 870-90-13, pok. nr 1, parter

Ewelina Płaszczyca