Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-ZMNIEJSZONE-1.png

Powiat realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łączna kwota środków PFRON przeznaczona na  realizację Programu wynosi 477 844,18 zł.  W  ramach Programu realizowane są zadania:

  • w ramach obszaru D programu – likwidacja barier transportowych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Zebrzydowicach, prowadzonych przez Konwent Bonifratrów;
  • w ramach obszaru F programu – modernizacja istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach prowadzonych przez Konwent Bonifratrów oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach, prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Krakowską.

Program będzie realizowany do 20.12.2023 roku.

Szczegółowe zasady i teść Programu PFRON można uzyskać pod adresem www: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku.

Wnioski w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 18 lutego 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul Mickiewicza 15.

Wnioski można składać osobiście lub przez operatora pocztowego.

W przypadku obszaru A i E wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) należy składać bezpośrednio do  Oddziału PFRON w trybie ciągłym.

Kierunki i warunki brzegowe programu dostępne są na stronie www: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych: adresatem zadania są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, wysokość pomocy ze środków PFRON – 35 % kosztów realizacji projektu, do 165 000,00 zł na jeden projekt.

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania: adresatem zadania są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, wysokość pomocy – 35 % kosztów realizacji projektu, do 150 000,00 zł.

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych: adresatem zadania są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, wysokość pomocy – 70 %, do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością.

obszar D – likwidacja barier transportowych (zakup oraz dostosowanie): adresatem zadania są placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące WTZ oraz gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wysokość pomocy – 85 % WTZ, pozostali adresaci – 75 %, do 120 000,00 zł na zakup mikrobów 9 osobowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do 100 000,00 zł na zakup pozostałych mikrobusów, do 300 000,00 zł – dla autobusów.

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych: adresatem zadania są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, wysokość pomocy – 25 %, do 15 000,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej: adresatem zadania są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe wysokość pomocy – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby z niepełnosprawnością w WTZ lub do 80 % kosztów, nie więcej niż 160 000,00 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – do 50 %, zgodnie z odrębnymi regulacjami ustawowymi oraz aktami wykonawczymi w tym zakresie.

Dodatkowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, tel. 33 8709010 lub 33 8709014

Treść, założenia i procedury programu dostępne są pod adresem www: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Logo PFRON
Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach