Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 137 922,75 zł.

Celem Programu jest jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

oraz gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego:, Beneficjent do Wniosku musi przedłożyć również:

zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez uzycia wózka inwalidzkiego, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Beneficjent, który otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 180 dni od dnia otrzymania tej informacji przedstawia Realizatorowi umowę sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowę zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowę zamiany tych mieszkań, z których wynika różnica wartości obu mieszkań.

Środki udzielonego dofinansowania przekazywane są Beneficjentowi na podstawie zawartej umowy, na konto bankowe Beneficjenta.

Środki finansowe stanowiące rzeczywisty udział własny Beneficjenta mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON. 

Dokumentem potwierdzającym udzielenie pmocy ze środków PFRON jest umowa zawrta pomiędzy Beneficjentem a Powiatem. Umowę zawiera się na czas określony – pięć lat licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania, z koniecznością rozliczenia udzielonego dofinansowania w termienie wskazanym w umowie (ramowy wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

  1. udokumentowanie różnicy, o której mowa powyżej, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
  2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Realizator Programu ma prawo dokonać kontroli zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym w oświadczeniach oraz kontroli wykorzystania środków PFRON lub przedmiotu dofinansowania, w tym kontroli, oględzin mieszkania użytkowanego na dzień złożenia wniosku lub mieszkania bez barier dla Beneficjentów.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z Beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie dokonywany w Systemie SOW (złożenie, rozpatrywanie, korespondencja, rozliczenie itp.)

Realizatorem Programu jest Powiat, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.

Wnioski osób obecnie zamieszkujących na terenie Powiatu Wadowickiego należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przez System SOW osobiście lub przy wsparciu Realizatora.

Załączniki:

1.Treść Programu “Samodzielność -Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie_ r.

2. Załącznik do Programu-sposób składania wniosków i ich rozpatrywania.    

3. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu “Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkania;

4. Ramowy wzór umowy  pomiędzy Powiatem a Beneficjentem;

5. Załącznik Nr 1 do ramowego wzoru umowy;

6. Załącznik Nr 2 do ramowego wzoru umowy;

7.Komunikat- maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 r. w ramach Programu;

8. Wzór wniosku składanego w SOW;

9.Lista_załączników_do formularza wniosku (znajduje się również przy wniosku w SOW);

10. Wzór_zaświadczenia_lekarskiego_(znajduje się również przy wniosku w SOW);

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Beneficjentów składających wniosek w Programie (znajduje się również przy wniosku w SOW);

 

Link do strony PFRON, gdzie znajdują się dokumenty programowe : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

 

Logo PFRON