Powiat wadowicki realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Celem Programu jest jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy orzeczenie nie zostało wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu , Beneficjent dołącza do wniosku zaświadczenie lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informacje o dysfunkcji narządu słuchu , wypełnione czytelnie w języku polskimi wystawione nie wcześniej niż 120  dni przed dniem złożenia wniosku;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 4. złoży oświadczenie ,że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

(kopie dokumentów z pkt 1 i 2 oraz oświadczenia Beneficjent przedkłada do wniosku).

Dofinansowanie dotyczy kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta w okresie 60 miesięcy  

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 24 miesiąca-100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

Zgodnie z definicją zawartą w Programie:

 1. przedmiot dofinansowania – to lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków: – beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania, – na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej, -umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców, -w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu
  i innych opłat jeśli występują, -czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej
 2. koszt wynajmu– to czynsz najmu przedmiotu dofinansowania oraz koszty związane z jego eksploatacją, w tym: opłaty za ogrzewanie lokalu oraz części wspólnych, opłaty za energię elektryczną w lokalu oraz w częściach wspólnych, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za sprzątanie części wspólnych budynku, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za eksploatację części wspólnych, opłaty za konserwację urządzeń technicznych, fundusz remontowy – tylko w części przypadającej na beneficjenta;
 3. aktywne poszukiwanie pracy– to konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy;
 4. zatrudnienie– to: -stosunek pracy na podstawie umowy lub umów o pracę, -stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy lub umów o pracę, -działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, -działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, -zatrudnienie na podstawie umowy lub umów cywilnoprawnych, { o ile tak rozumiane co najmniej jedno z wyżej wymienionych form zatrudnienia trwa co najmniej 3 miesiące oraz w przypadku stosunku pracy na podstawie umów o pracę, stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy lub umowy o pracę oraz zatrudnienia na podstawie umowy lub umów cywilnoprawnych- określone w umowie lub umowach wynagrodzenie jest łącznie nie niższe od wynagrodzenia minimalnego (w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), a w przypadku}
 5. Działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców- średniego przychodu z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

W okresie od 1 do 24 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 25 do 60 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia. W okresie od 25 do 60 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy. W okresie od 25 do 60 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

W przypadku zmiany warunków umowy najmu beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z realizatorem Programu.

Weryfikacja wniosków obejmuje weryfikację w trzech etapach (I etap w 1 miesiącu, II etap
w 25 miesiącu i III etap w 43 miesiącu, od podpisania umowy najmu). Beneficjent będzie musiał udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w pierwszym miesiącu każdego kolejnego etapu (przedstawiając wykonane przelewy z okresu poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu).

Konieczna zmiana wynajmowanego mieszkania , w okresie obowiązywania umowy dofinansowania, wymaga każdorazowej zgody Powiatu. Ewentualna zmiana odbywa się bez zaangażowania dodatkowych środków PFRON. Postanowienia umowy mają zastosowanie również do mieszkania wynajmowanego w wyniku zmiany. 

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

 1. lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: -miasto wojewódzkie, -gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, -pozostałe gminy w danym województwie;
 2. aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 3. sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób): -dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał; -dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Sposób udzielenia dofinansowania i jego rozliczenia będzie określała umowa zawarta pomiędzy Powiatem a Beneficjentem (ramowy wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Beneficjent, który otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 90 dni od dnia otrzymania tej informacji przedstawia Realizatorowi umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności.

Realizator Programu dokonuje kontroli wykorzystania dofinansowania oraz prawidłowości i rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym  danych zawartych w dokumentach i oświadczeniach , stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania.

Nabór wniosków prowadzony jest nadal w trybie ciągłym i jest dokonywany w Systemie SOW (złożenie, rozpatrywanie, korespondencja, rozliczenie itp.) Program realizowany jest nadal. Zawieranie umów z Beneficjentami odbywać się będzie do wyczerpania budżetu programu. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

Realizatorem Programu jest Powiat, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.

Wnioski osób obecnie zamieszkujących na terenie Powiatu Wadowickiego należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach wyłącznie przez System SOW lub przy wsparciu Realizatora.

Komunikat PFRON w sprawie Programu

Komunikat PFRON w sprawie zmiany Programu

Poniżej jako załączniki zamieszczone zostały wszystkie dokumenty zawierające szczegółową treść programu i zasad przyznawania dofinansowania:

Załączniki:

 1. Program_Mieszkanie_dla_absolwenta,ze zmianami od 01.03.2024 r. 
 2.  Załącznik do Programu _sposób składania wniosków, ze zmianami od 01.03.2024 r._
 3. Szczegółowe_zasady_finansowania_Mieszkanie_dla_absolwenta, ze zmianami od 01.03.2024 r. 
 4. Ramowy_wzór_Umowy_dofinansowania_w_ramach_programu_ pomiędzy Beneficjentem a Powiatem_1_03_2024
 5. Załącznik _nr_1_do_Umowy_dofinansowania_w_ramach_programu
 6. Załącznik_nr_2_do_Umowy_dofinansowania_w_ramach_programu_01_03_2024
 7. Komunikat-Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku w ramach Programu
 8. Wniosek _od_01_03_2024
 9. Lista załączników_od 01.03.2024 r
 10. Wzór zaświadczenia lekarskiego (znajduje się również przy wniosku SOW)
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Beneficjentów składających wniosek w Programie (znajduje się również przy wniosku w SOW)

Link do strony PFRON, gdzie znajdują się dokumenty programowe : Mieszkanie dla absolwenta – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Logo PFRON