ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach

Środowiskowy Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach powstał w 2000 roku i działa jako powiatowa jednostka organizacyjna. Jest on placówką dziennego pobytu typu A przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomagającą ich samodzielność i aktywność w życiu codziennym. 

Macierzysta placówka znajduje się w Wadowicach przy ul. E.K. Wojtyłów 16. Pod koniec 2002 roku została utworzona Filia Domu Wadowickiego, która znalazła swoją siedzibę w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego 12. W chwili obecnej Środowiskowy Dom Samopomocy posiada w placówce macierzystej w Wadowicach oraz w Filii w Andrychowie łącznie 70 miejsc dla osób z terenu Powiatu Wadowickiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ŚDS.

Kontakt:

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach 

ul. Wojtyłów 16  34-100 Wadowice  tel. 33 8732363  fax. 33 8735500 

Filia w Andrychowie 

ul. Daszyńskiego 12  34 - 120 Andrychów  tel/fax 33 8759358 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Komu przysługuje prawo do umieszczenie w domu pomocy społecznej?

Osoba wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Tryb postępowania

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Udając się do gminy należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej wraz z oświadczeniami o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kopię decyzji o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego lub kopia decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty (oryginał do wglądu).
 4. Kopię dowodu otrzymania renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 6. Inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.
 7. W przypadku osoby chorej psychicznie, samotnej, nie posiadającej rodziny, pracownik socjalny sam podejmuje czynności w celu kompletowania dokumentów w ciągu 3 miesięcy.
 8. Postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

33 870 90 21, pok. 8a

Anna Pieczara

 

Jak zostać rodzicem zastępczym

Procedura kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze

Niezależnie od rodzaju rodziny zastępczej kandydaci muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.

Kwalifikacja przebiega etapowo:

 1. Złożenie przez osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, kwestionariusza zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 2. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą przeprowadzona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów.
 3. Diagnoza psychologiczna kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka;
 4. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka;
 5. Kwalifikacja kandydatów na rodzinę zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Szkolenie rodzin zastępczych przeprowadza w Powiecie Wadowickim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.  

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, realizowane jest zgodnie z Programem „Rodzina”, składa się z 9-ciu spotkań tematycznych w wymiarze 5-ciu godzin dydaktycznych każde. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, aktywnymi metodami, które mają na celu nie tylko zaznajomić kandydatów z problematyką rodzicielstwa zastępczego i umieszczanych dzieci, ale również pogłębić samoświadomość przyszłych kandydatów, co do własnych zasobów i ograniczeń w opiece nad przyjmowanym dzieckiem.

 

Zapamiętaj !!!

Rodzina zastępcza z założenia jest nastawiona na przywrócenie dziecka rodzinie, jest to więc opieka tymczasowa. Rodzina zastępcza nie posiada pełni praw rodzicielskich, a ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców określonych praw i obowiązków dotyczących podejmowania decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny, zachowują też prawo do kontaktów z dzieckiem.

Aktualności

 Aktualność 1

Tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu

 

link do strony www.pcpr-wadowice.pl

 

Aktualność 2

Tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu

 

Aktualność 3

Tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu tekst artykułu