Obrazek wprowadzający - Fundusze europejskie, Flaga Polski

W dniu 30 lipca 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim dotyczącą przekazania środków na realizację projektu pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- działanie  2.8- rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma być realizowany do 30 listopada 2020 r. Całkowita wartość podpisanej umowy to 361 760,00,00 zł., w tym środki europejskie to: 304 891,00 zł- co stanowi 84, 28% dofinansowania oraz środki pochodzące z współfinansowania krajowego to 56 869,00 zł- co stanowi 15,72%.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19
w obszarze pieczy zastępczej przez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów
w okresie epidemii.

Realizatorami umowy są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy.