Obrazek wprowadzający - Fundusze europejskie, Flaga Polski

W dniu 23.09.2020 r. Powiat Wadowicki podpisał Umowę z Województwem Małopolskim, działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na realizację projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, w ramach zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu). Projekt ma być realizowany do 15 listopada 2020 r. Całkowita wartość podpisanej umowy to 14.550,00 zł.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (i podmiotów współpracujących), a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy Pracowników Placówek, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom i powiatom z obszaru województwa małopolskiego.

            Realizatorem umowy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.