ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Konkurs na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko pracy

Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizacja zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, mi.in.:

1)    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

2)    sporządzanie, realizacja i rozliczanie zawartych umów o dofinansowanie ze środków PFRON;

3)    sprawozdawczość i sporządzanie zapotrzebowań środków na zadania finansowane ze środków PFRON;

4)    sporządzanie i składanie wniosków, realizacja i rozliczanie innych programów ogłaszanych przez PFRON;

5)    udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o zadaniach realizowanych ze środków PFRON otrzymanych w ramach algorytmu;

 II.    Warunki zatrudnienia:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, przy czym w przypadku osób, które po raz pierwszy są zatrudniane na stanowisku urzędniczym na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

3)    miejsce pracy: Wadowice ul. Mickiewicza 15;

4)    charakter pracy: obsługa osób niepełnosprawnych, praca biurowa wymagająca wyjazdów poza miejsce pracy (wizje w terenie);

 III.  Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)    obywatelstwo polskie *;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3)    wykształcenie wyższe i minimum jeden rok stażu pracy;

4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    nieposzlakowana opinia; 

*     Poza obywatelami polskimi o stanowisko Inspektora, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

IV. Wymagania dodatkowe :

1)    doświadczenie zawodowe związane z obsługą osób niepełnosprawnych;

2)    znajomość przepisów o samorządzie powiatowym i jego zadaniach, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3)    znajomość zadań i programów PFRON;

4)    wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, empatia, wrażliwość;

5)    odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów;

6)    kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w  zespole;

7)    biegła znajomość i obsługa pakietu MS Office oraz środowiska Windows, w szczególności znajomość programu Excel.

 V.   Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

We wrześniu br., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

 VI. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys (CV);

3)    oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż zawodowy;

7)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.(jeżeli posiada);

8)    kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność (jeżeli dotyczy);

9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną - wg załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zaklejonej kopercie z dopiskiem numeru sprawy : „Dotyczy konkursu na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w pok. Nr 11 lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

w terminie do 22 października 2018 r. (decyduje data wpływu)

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII.  Informacje dodatkowe:

1)      Procedura konkursowa prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 – t.j. z późn. zmian.).

2)      Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym konkursie.

3)      Kandydaci , którzy będą spełniali formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej

4)      Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pcpr-wadowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

5)      Klauzula informacyjna (RODO) zawarta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aktywny samorząd-Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych planuje przystąpić do realizacji programu „Aktywny samorząd” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla mieszkańców Powiatu. Celem programu jest likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd " w 2019 roku.

 Moduł I - wnioski w terminie późniejszym

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 5. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

 

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 1. Kto może składać wniosek o dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

                W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 3. Wnioski należy składać w terminie:
  1. do dnia 30 marca 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019;
  2. do dnia 10 października 2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
 • Miejsce składania wniosków, oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji to siedziba:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Tel. 33 8709010

Wniosek oraz załączniki poniżej :

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy iż- Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych