ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł na zadanie pn: Usługi opieki wytchnieniowej na terenie Powiatu Wadowickiego – edycja 2021
Program ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny  lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
zwanymi „Uczestnikami programu”, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Treść zapytania oraz załączniki do pobrania poniżej:

Termin złożenia ofert: 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651) Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.