Środowiskowy dom samopomocy jest dziennym ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy osoba składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

  • wniosek o skierowanie,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
    o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do  uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Decyzję o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy wydaje Starosta Powiatu.
Za usługi świadczone w Ośrodku ustalana jest miesięczna odpłatność.

Odpłatność ustala się  w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego.

W Powiecie Wadowickim funkcjonuje jeden Środowiskowy Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie. Jest on placówką dziennego pobytu typu A przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w placówce macierzystej w Wadowicach oraz w Filii w Andrychowie funkcjonuje łącznie
70 miejsc statutowych.


Dane kontaktowe:

Środowiskowy Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach

ul. Wojtyłów 16,
tel. 33 873-23-63,
fax. 33 873-55-00,
e-mail: sdswadowice@sdswadowice.wer.pl

Filia w Andrychowie,
ul. Daszyńskiego 12, tel/fax 33 875-93-58.

Więcej informacji na stronie: www.sdswadowice.wer.pl


Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)

Ostatnio dodane