Od września 2015 roku mieszkańcy Powiatu Wadowickiego mogą korzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy przy ul. Dworka 9. Ośrodek podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.


Dane kontaktowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

ul. Dworska 9
tel. 33 873-10-01
e-mail:kontakt@oikradocza.pl

Więcej informacji na stronie:  OIK Radocza


Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn.zm.);

Ostatnio dodane