Powiat Wadowicki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 67 320,00 zł

                    NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU: Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Wsparciem zostanie objętych 33 mieszkańców powiatu wadowickiego – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (8 osób) lub osobami dorosłymi (25 osób) posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Limit dla usługi opieki wytchnieniowej wynosi 20 godzin na osobę.