Relacja z Konferencji „System wsparcia dziecka i rodziny”

Obraz 1 - Relacja z konferencji

W dniu 20.09.2018 r. w Domu  Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyła się konferencja pn. „System wsparcia dziecka i rodziny” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych pomiędzy asystentami rodzin, kuratorami rodzinnymi, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz pedagogami w obszarze oddziaływań wspierających rodzinę i dziecko, a także poszukiwanie propozycji nowych rozwiązań, które mogą się przyczynić do wzmocnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami.

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół zagadnień związanych z rolą asystenta rodziny, kuratora sądowego i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej we współpracy z rodziną i dzieckiem oraz dobrych praktyk istniejących w tym obszarze.

Pani Lidia Zeller, prezes Stowarzyszenia „Dla Rodziny” w Częstochowie, superwizor asystentów rodziny, przedstawiła cele, zadania i funkcję asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Obraz 2 - Relacja z konferencji

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Rolę i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej omówił pan Piotr Domaradzki, pedagog, superwizor, trener i psychoterapeuta. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą – rodziny fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym pieczę zastępczą w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Obraz 3 - Relacja z konferencji

Natomiast Pani Janina Dziuban – zastępca kuratora okręgowego przy Sadzie Okręgowym w Krakowie oraz Pani Agnieszka Karcz – kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza zaprezentowały zadania i funkcjonowanie kurateli rodzinnej oraz działalność Ośrodka Kuratorskiego w Krakowie. Warunki oddziaływania wychowawczego w ośrodku kuratorskim pozwalają nie tylko na intensywniejszą pracę z nieletnim niż w wypadku zwykłego nadzoru, lecz także na bardziej indywidualne podejście w traktowaniu wychowanka, w czym realizuje się bardzo ważna zasada podmiotowego traktowania nieletniego.

Obraz 4 - Relacja z konferencji

Obraz 5 - Relacja z konferencji

Na zakończenie Konferencji Pani Henryka Porzycka – kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach, Pani Agnieszka Oboza – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Pani Magdalena Gruszeczka – pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprezentowały przykład dobrej współpracy poszczególnych służb przy wspieraniu rodziny problemowej w powrocie dzieci do rodziny biologicznej.

Obraz 6 - Relacja z konferencji

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego efektem było liczne uczestnictwo przedstawicieli różnych instytucji funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego, m.in. pracowników placówek oświatowych, placówek wsparcia dziennego, ośrodków pomocy społecznej, kuratorów rodzinnych, stowarzyszeń działających na rzecz dziecka i rodziny, placówki opiekuńczo-wychowawczej i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Obraz 7 - Relacja z konferencji

Obraz 8 - Relacja z konferencji

Wszystkim uczestnikom Konferencji dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok!