Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  • 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje miesięczny dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w wysokości 274 zł

Waloryzacja świadczeń dla rodzin zastępczych od 01.06.2023 r.

Wysokość świadczeń dla rodzin zastępczych od dnia 1 czerwca 2023 roku

  • Świadczenia dla rodzin zastępczych na każde umieszczone dziecko:

899 złotych miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej  spokrewnionej,  

1 361 złotych  miesięcznie –  w przypadku  dziecka  umieszczonego  w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, 

  • Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka – na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje miesięcznie dodatek w wysokości 274 złotych miesięcznie.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

  • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4 486 złotych, jeżeli przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
  • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
  1. nie mniej niż 8 968 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  2. nie mniej niż 4 486 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  3. nie mniej niż 2 244 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 2 039 złotych, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 4 077 złotych.