Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w sytuacji gdy wyczerpane zostały możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Pobyt w placówce umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmowane są działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Placówki dzielą się na placówki opiekuńczo – wychowawcze typu:

  1. socjalizacyjnego;
  2. interwencyjnego;
  3. specjalistyczno – terapeutycznego;
  4. rodzinnego.

Na terenie Powiatu Wadowickiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy przy ul. Dworskiej 9, będąca placówką typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc statutowych 26.

http://www.powradocza.iap.pl/

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki.

Do placówki opiekuńczo – wychowawczej przyjmuje się dziecko na podstawie orzeczenia sądu.

Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:

  1. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
  2. dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
  3. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzice ponoszą opłatę, do wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w ramach jednostki FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radoczy w 2020 roku wynoszą: 4.981,00 zł.