Orzeczenie jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Legitymacja jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

W celu wydania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek (druk w zakładce wnioski do pobrania). Do wniosku o wydanie  legitymacji należy dołączyć:

  • fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
  • kserokopię ostatniego, prawomocnego orzeczenia;
  • kserokopię dowodu osobistego – w przypadku składania wniosku pocztą lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15zł.