Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności, sposobu ich przyznawania, wnioskowania oraz sposobów ustalania stopni niepełnosprawności.

Stopnie niepełnosprawności

W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

  • Znaczny

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  • Umiarkowany

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

  • Lekki

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny bez podziału na stopnie niepełnosprawności

Orzeczenie zawiera przyczyny niepełnosprawności w formie kodu:
01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03- L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O – choroby narządu wzroku
05-R- upośledzenie narządu ruchu
06-E – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
08- T – choroby układu pokarmowego
09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10-N – choroby neurologiczne
11–I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe

Orzeczenia wydaje się na czas określony (min. 12 miesięcy) lub na stałe.
W przypadku dzieci orzeczenie można wydać maksymalnie do 16 roku życia.

Uzyskanie orzeczenia

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć wypełniony wniosek (druk wniosku w zakładce wnioski do pobrania) wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza (ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia), a także inne dokumenty medyczne i psychologiczne mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań specjalistycznych, opinie psychologiczne, pedagogiczne).

W PRZYPADKU, GDY ORZECZENIE JEST WYDANE NA CZAS OKREŚLONY TO WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED UPŁYWEM WAŻNOŚCI TEGO ORZECZENIA