30 grudnia 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768), na podstawie której wydłużeniu podlega ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności staną się ostateczne.

Konsekwencją przedłużenia terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności będzie przewidziane w ustawie przedłużenie terminu ważności kart parkingowych, a także okresu przysługiwania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, uzależnionych od terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa obejmuje swoim zakresem zarówno te orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, których ważność została zachowana na mocy art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, jak i te, które utraciły ważność po dniu 5 sierpnia 2023 r. albo utracą ważność przed dniem 30 września 2024 r. Wszystkie wymienione powyżej orzeczenia zachowają ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia staną się ostateczne.

W przypadku orzeczeń, które tracą ważność po 30.09.2024 r., w celu przedłużenia obowiązywania orzeczeń należy, zwrócić się z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do właściwego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych przedłużanych w czasie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023r. Ustawy z dnia 9 marca 2023r.  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023r. poz. 852) informujemy, iż uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego wydłużana była ważność orzeczeń  w czasie epidemii/ stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie art. 23 ww. ustawy określa przepisy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie  o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, (o którym mowa w art. 15h ustawy covidowej)  którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • upłynąłby okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20.05.2023r. jednakże przepisy dotyczące m. in. ważności orzeczeń wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023r.

Ważność kart parkingowych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.