Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Radoczy poszukuje chętne osoby, które chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku wychowawcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne dla stanowiska wychowawca:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, albo

c) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela;


W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:


1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Kompetencje osobiste:

właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, komunikatywność, wrażliwość, empatia, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i operatywność, zdecydowanie w działaniu i konsekwencja, umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,  umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Radoczy to instytucjonalna forma pieczy zastępczej zorganizowaną na terenie Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia całodobowej opieki
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, których nie umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

Jeżeli interesuje Cię praca w obszarze wspierania rodziny i pomocy społecznej, chęć pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży oraz możliwość kształtowania młodych charakterów dołącz do naszego Zespołu. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych tj. CV i list motywacyjny na adres mailowy promyk@powradocza.pl lub kontakt pod numerem telefonu 33 876 14 66 wew. 10.

https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?79a70cf3e3a0db7316bfaf95b0ec5260

Zapraszam do naszego Zespołu

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Radoczy
Dominika Wojtysiak

Wprowadził

Leave Comment