W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023r. Ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023r. poz. 852) informujemy, iż uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego wydłużana była ważność orzeczeń  w czasie epidemii/ stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie art. 23 ww. ustawy określa przepisy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, (o którym mowa w art. 15h ustawy covidowej)  którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • upłynąłby okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20.05.2023r. jednakże przepisy dotyczące m. in. ważności orzeczeń wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023r.

Ważność kart parkingowych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Leave Comment