Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach informuje, iż wraz      z upływem 90 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego wireusem SARS-CoV-2, tj. od dnia 29.09.2023r. nastąpi zmiana formularzy druków o wydanie karty parkingowej.

OD DNIA 29.09.2023 r. powraca obowiązek OSOBISTEGO  złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej przez osobę niepełnosprawną (z wyjątkiem: 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden               z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami – wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.

3. Do wglądu – oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz.100 ze zm).

Karta parkingowa dla placówki:

WNIOSEK PLACÓWKI SKŁADA OSOBA UPOWAŻNIONA DO JEJ REPREZENTOWANIA.

Do wniosku placówki dołącza się:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł,
  • przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
  • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

About Author

Leave Comment