ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Home

an image

Enter Page content here...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id.

Read more

 • Suspendisse pharetra auctor pharetra. Nunc a sollicitudin est.
 • Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.
 • Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed.
Nunc a sollicitudin est. Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed. Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus.

 

 

 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

Kto może ubiegać o dofinansowanie?

1.      osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

1.      przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a.       50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b.      65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

2.      zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Tryb postępowania

 1. Pobranie wniosku z PCPR lub www.
 2. Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę.
 3. Wypełnienie załączników przez lekarza.
 4. złożenie dokładnie wypełnionego wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - informacji, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby, której dane dotyczą (dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny)
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy, termin rozliczenia przyznanych środków.
 8. Po zawarciu umowy wnioskodawca może dokonać zakupu przedmiotu umowy
  i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokument potwierdzający zakup. Wraz z dokumentem potwierdzającym zakup winno być dostarczone  potwierdzenie wpłaty udziału własnego.
 9. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zakup i pozytywnym zweryfikowaniu przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  dokumentu zakupu w odniesieniu do postanowień umowy następuje przekazanie dofinansowania w sposób i formie określonej w umowie.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

U W A G A!!!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.
Wnioski do pobrania

 wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

(33) 870-90-12, pok. nr 2, parter

Tomasz Grzybowski

 

1.      osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

1.      przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a.       50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b.      65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

2.      zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Baza organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe, którym powiat wadowicki zleca w 2015r. realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej

Nazwa organizacji

Adres

Koło Dzieci Niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. M. Wadowity 9a
34-100 Wadowice

tel. 507812630
33 82 322 80

www.kdzn-wadowice.pl

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”

ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice
tel.: 518-555-686
www.fundacjazapalka.pl

Fundacja „Promyczek” 

                        

ul. Starowiejska 17a

34-120 Andrychów

tel.: 500 209 666

www.centrum-promyczek.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”

os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

tel. : 33 873 18 87
697 280 553
www.dacszanse.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”

ul. E. i K. Wojtyłów 16

34-100 Wadowice

tel.: 533 732 103

www.adiutare.eu