ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Konferencja „ 20 LAT POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ”

Konferencja Naukowa

„20 LAT POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ”

W dniach 28-29 listopada 2019 r. w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa „20 LAT POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE. PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki,  Adam Korta – Starosta Bocheński, Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski, Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski, Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki, Józef Bałos – Starosta Suski, Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Piotr Bąk – Starosta Tatrzański, Adam Kociołek – Starosta Wielicki oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum.

Przedmiotem konferencji, podczas której zabrało głos 14 prelegentów z siedmiu ośrodków uniwersyteckich w kraju oraz czterech powiatowych centrów pomocy rodzinie, była problematyka związana z  rozwojem pomocy społecznej     w Polsce po 1989 roku. Przypadający w 2019 roku jubileusz XX-lecia reformy samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania PCPR-ów, skłonił do refleksji zarówno nad osiągnięciami tych instytucji, jak również nad tym czego nie udało się dokonać. Konferencja stanowiła wyśmienitą okazję do debaty zarówno nad dotychczasową działalnością samorządów, pomocy społecznej oraz PCPR-ów, jak i nad ich perspektywami rozwojowymi.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Barbara Pindel–Polaszek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego oraz prof. UP dr hab. Marek Klimek – przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy powitali zarówno prelegentów, jak również licznie zgromadzonych gości. Słowo wstępne wygłosili prof. nadzw. UJD dr hab. Jerzy Krzyszkowski – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz dr hab. prof. UP Norbert G.Pikuła – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych UP

 

 

Konferencję podzielono na trzy sesje tematyczne. W pierwszej części jubileuszowej głos zabrał przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego – Wojciech Pałka – Starosta Krakowski i odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania dyrektorom i przedstawicielom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Małopolsce    z okazji 20-lecia działalności na rzecz wsparcia rodziny i rozwoju polityki społecznej w powiatach. Nasz samorząd reprezentowała Wicestarosta Beata Smolec.

 

Na zakończenie części jubileuszowej wystąpiła  Grupa Teatralna „Słoneczniki”,   którą tworzą  mieszkanki Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach, w przedstawieniu „Rzepka”.

Podczas I sesji plenarnej zostały zaprezentowane tematy: „Pomoc społeczna w powiecie – ważne ogniwo”                  – dr Joanna Staręga – Piasek, „Między integracją a dezintegracją – kierunki rozwoju pomocy społecznej po 1989 roku” -  prof. nadzw. UJD dr hab. Jerzy Krzyszkowski (Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; „Raz jeszcze o konieczności współpracy, dialogu oraz samostanowieniu jako imperatywów pomocy społecznej” – prof. UJ dr hab. Hubert Kaszyński (Uniwersytet Jagielloński); „Restytucja samorządu powiatowego w Polsce na tle historycznym i ustrojowym” – prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski); „Filozoficzne podstawy samorządu terytorialnego” – prof. KUL dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W trakcie II sesji plenarnej, Barbara Pindel-Polaszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      w Wadowicach oraz Romana Gajdek – Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Gorlicach  zaprezentowały temat: „Powiatowe centrum pomocy rodzinie – pole współpracy i nieustających wyzwań”.

Ponadto Mirosława Zielony – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie przedstawiła „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie – Centrum – 10 lat działalności w polskiej pomocy społecznej. Barbara Gębala – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim omówiła problematykę: „Piecza zastępcza jako zadanie powiatu – doświadczenia i perspektywy”. Natomiast dr Michał Soćko (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach) zaprezentował temat: „Ustawa o pomocy społecznej w świetle nowelizacji z dnia 19.07.2019 r. – wybrane zagadnienia dotyczące samorządu powiatowego.” Tematem wystąpienia prof. UP dr hab. Marka Klimka (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie) była: „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania rozwojem systemu pomocy społecznej w powiecie.”

Konferencję zamknęło podsumowanie dokonane przez prof. UP dr hab. Marka Klimka,
w którym podkreślono wysoką wartość merytoryczną referatów i dyskusji, klimat wzajemnej życzliwości oraz dalsze perspektywy współpracy.

W dniu 29 listopada 2019 r. w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się forum dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zaproszonych gości pn. „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Ponadto odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego, podczas którego dokonano podsumowania działalności Konwentu w latach 2018 – 2019, następnie przeprowadzone zostały wybory Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR na kolejną kadencję. Na Przewodniczącą Konwentu wybrano Panią Romanę Gajdek Dyrektor PCPR w Gorlicach, Zastępcą Przewodniczącej została Pani Elżbieta Paczyńska Dyrektor PCPR w Bochni.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „20 lat Powiatowych Centów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość” była znakomitą okazją do nawiązania oraz zacieśnienia współpracy między środowiskami naukowymi z Polski a praktykami w zakresie polityki społecznej, do wymiany doświadczeń      i umiejętności oraz promowania interdyscyplinarnego podejścia do pomocy społecznej.

Opracowanie: Anna Dzidek – PCPR w Wadowicach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie pomocy społecznej.

Informujemy, iż w dniu 8 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

  • Zadanie I: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • Zadanie II: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) w okresie
    od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Treść ogłoszenia można znaleźć w załączniku poniżej:

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2019 r.”

                    

     

           

            Powiat Wadowicki przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku żywiołu w 2019 r.”, realizowanego ze środków PFRON.

 Realizatorem programu jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,  Ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.

Program skierowany jest do poszkodowanych na skutek żywiołu osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży), które posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zamieszkujących na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego;
  • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Do składanych wniosków należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części 5 wniosków. Warunki uczestnictwa w programie osoba niepełnosprawna musi spełniać zarówno w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc, a także w dniu podejmowania przez realizatora decyzji o przyznaniu wnioskodawcy pomocy.

Uzyskanie pomocy finansowej w ramach jednego z modułów nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy w innym module.

            Wnioski można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 r. Wnioski mogą być składane bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pok.2 lub wysłane pocztą na ww. adres.

           

            Szczegółowe informacje w sprawie realizacji programu można uzyskać  pod numerem telefonu 33 8709012, 33 8709014, na stronie www.pcpr-wadowice.pl  oraz na stronie www.pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania:

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

main logomaskotka grupa ar      PFRON wersja podstawowa RGB 01

 

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,  

- rozliczenie dofinasowania.

System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia.

Profil Zaufany

Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Kontakt z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, planuje otwarcie naboru w systemie SOW wniosków składanych w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I i Moduł II w 2020 roku.

 

 

Zaproszenie na konferencję naukową

 

Fundacja "Promyczek" oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tabletowe dzieci”.   

Wierzymy, że konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami na temat uzależnień oraz zmian w paradygmacie  przychodzenia z pomocą osobie i rodzinie dotkniętej tym problemem. Udział w Konferencji to znakomita okazja do poszerzania swojej wiedzy.

Jesteśmy pewni, że Konferencja ta będzie dobrą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych poszukiwań badawczych.

Z wyrazami szacunku,           
Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy:       https://drive.google.com/open?id=1c9enWPW3RJ8IPTZEQSjLLixCaRP6aKGJF-ssNJFMALQ

Opłata konferencyjna: 110 zł

Termin: 23.11.2019r. (sobota) godz. 9:00

Miejsce: Park Hotel Łysoń w Inwałdzie

szczegółowy plan konferencji