Powiat Wadowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na środki ochrony indywidualnej według poniższej specyfikacji dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Dostawa środków ochrony indywidualnej celem poprawy bezpieczeństwa pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, a w konsekwencji również osób korzystających z usług Centrum w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zadanie jest realizowane w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach osi Priorytetowej II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania oraz formularz oferty umieszczono poniżej:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY

wynik część 2

wynik część 3

wynik część 4