W dn. 25.01.2024 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferty można składać do dnia 16.02.2024 r. do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice w godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).