Nabór osób do zadania realizowanego ze środków PFRON – „Rehabilitacja osób dorosłych” został przedłużony do 14.06.2024r.

W związku z ogłoszonym w dn. 26.04.2024 r. przez Zarząd Powiatu w Wadowicach otwartym konkursem ofert, kierowanym do organizacji pozarządowych  na realizację zadania, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. “Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych”, trwa nabór osób niepełnosprawnych do ww. programu.

Rehabilitacją mogą zostać objęte osoby niepełnosprawne, po ukończeniu 18 roku życia, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), w przypadku posiadania symbolu inny niż R lub N, wymagane będzie zaświadczenie lekarskie określające wskazanie do rodzaju rehabilitacji wystawione przez lekarza specjalistę,
  • nie są objęte dzienną formą wsparcia, w której prowadzone są m.in. zajęcia rehabilitacyjne.
  • są mieszkańcami powiatu wadowickiego.

Liczba godzin zajęć w ramach zadania przypadających na jedną osobę nie może przekroczyć 25 godzin.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przy ul. Batorego 2 a, zgodnie z poniższym załącznikiem, w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do ww. rehabilitacji zostaną o tym powiadomione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Rehabilitację będą przeprowadzały wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe.”

About Author

Leave Comment