W dniu 9 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Powiatu w Wadowicach unieważniono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego z uwagi na to, iż nie złożono oferty na realizację powyższego zadania.