Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.

Na podstawie umowy nr 21/RPZ/FP/2023 zawartej w dniu 20.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wadowickim, Powiatowi Wadowickiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 118.859,87 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego Powiatu Wadowickiego polegającego na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 7 rodzinom zastępczym zawodowym, 1  rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Całkowita wartość realizacji zadania: 347.157,16 zł