Stowarzyszenie PROREW ( Lider) wraz z FUNDACJĄ MOŻESZ WIĘCEJ (Partner) realizują projekt pn. „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8. Osi priorytetowej – Rynek pracy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A : kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej