Допомога потерпілим від злочинів

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wadowickiego!

Informujemy, iż od stycznia 2022 r. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach mieści się Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający w ramach Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KraFOS).

Z oferty punktu mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe. Punkt jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach: 15.00-20.00.

Szczegóły oferty pomocowej znajdują się na stronie internetowej KraFOS:

Informacja-o-działalności-Ośrodka.pdf (krafos.pl)

Z pomocy Ośrodka mogą także skorzystać osoby narodowości ukraińskiej oraz obywatele Polski pochodzenia ukraińskiego, na niżej wymienionych zasadach:

 • pomocy udziela się na podstawie założonego wniosku, a udzielona pomoc powinna zostać potwierdzona podpisem,
 • podstawą do udzielania pomocy jest paszport wraz ze stemplem lub inny dokument uzyskany na granicy (od 24 lutego 2022 roku),
 • pomoc, którą mogą otrzymać uchodźcy wskazana jest w § 36  oraz § 37 Rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości,
 • nie istnieje możliwość pomocy w formie gotówkowej.

https://pokrzywdzeni.krafos.pl/informacje-dla-sluzb/

Шановні мешканці округу Вадовіце!

Повідомляємо, що з січня 2022 року в будівлі Районного центру допомоги сім’ї у Вадовіце знаходиться Місцевий пункт допомоги жертвам злочинів, що діє в рамках Краківського форуму громадських організацій (KraFOS).

Пропозицією пункту можуть скористатися жертви злочину, свідки злочинів і найближчі до них люди. Точка працює по вівторках і п’ятницях з 15.00 до 20.00.

Детальну інформацію про пропозицію допомоги можна знайти на сайті KraFOS: Інформаційно-про-діяльність-центр.pdf (krafos.pl)

Допомога Центру також може бути використана особами української національності та громадянами польського походження на наступних умовах:

 • допомога надається на підставі передбачуваної заяви, а надана допомога повинна бути підтверджена підписом,
 • підставою для надання допомоги є паспорт з печаткою або іншим документом, отриманим на кордоні (з 24 лютого 2022 року),
 • допомога, яку можуть отримати біженці, зазначена в § 36 та § 37 Положення про Фонд юстиції,
 • відсутня можливість надання допомоги в готівковій формі.

https://pokrzywdzeni.krafos.pl/ukraina/

Dear Residents of Wadowice County!

We would like to inform you that from January 2022, the building of the District Family Assistance Center in Wadowice houses the Local Help Point for Crime Victims operating as part of the Krakow Forum of Social Organizations (KraFOS).

The offer of the point can be used by victims of crime, witnesses of crimes and people closest to them. The point is open on Tuesdays and Fridays from 15.00 to 20.00.

Details of the aid offer can be found on the KraFOS website:

Information-about-activities-centre.pdf (krafos.pl)

The Centre’s assistance may also be used by persons of Ukrainian nationality and citizens of Polish of Ukrainian origin, on the following terms:

 • the aid is granted on the basis of the assumed application, and the aid provided should be confirmed by a signature,
 • the basis for providing assistance is a passport with a stamp or other document obtained at the border (from 24 February 2022),
 • the assistance that refugees may receive is indicated in § 36 and § 37 of the Regulation on the Justice Fund,
 • there is no possibility of assistance in cash form.

Skorzystaj z pomocy