Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom”  w Radoczy zaprasza do współpracy chętne osoby, który chciałaby dołączyć do naszego Zespołu i podjąć pracę na stanowisku psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w ramach umowy zlecenie.

Wymagania niezbędne dla stanowiska psycholog:

– wykształcenie wyższe – wg art. 98 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

– mile widziane doświadczenie w pracy z  dziećmi i młodzieżą;

Ponadto:
W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

5) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dom” oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Radoczy to instytucjonalne formy pieczy zastępczej zorganizowane na terenie Powiatu Wadowickiego w celu zapewnienia całodobowej opieki
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, których nie umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

Jeżeli interesuje Cię praca w obszarze wspierania rodziny i pomocy społecznej, chęć pomocy
i wsparcia dzieci i młodzieży oraz możliwość kształtowania młodych charakterów dołącz do naszego Zespołu.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych tj. CV
i list motywacyjny na adres mailowy nowydom@powradocza.pl lub kontakt pod numerem telefonu 33 876 14 66 wew. 10.

Zapraszam do naszego Zespołu

/Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dom” w Radoczy
Dominika Wojtysiak/