Z dniem 1 stycznia 2021 roku została otwarta kolejna Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Filia ma siedzibę w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 16 i przeznaczona jest dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem działalności  Fili Środowiskowego Domu Samopomocy  jest pomoc w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które takiej pomocy potrzebują, a w szczególności dążenie do zwiększania ich zaradności i samodzielności życiowej.

Osoby chętne do udziału w zajęciach mogą złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy wymagane  dokumenty, które należy załączyć do  wniosku to m.in.:

1) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę (psychiatrę lub lekarza neurologa),

2) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do  uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Więcej informacji udzielają:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach – tel. 33 8732363

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach – tel. 338709021.