Co roku 2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy. Jego celem jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacniania pokoju i głoszenia tolerancji. Zasada unikania przemocy powinna nam przyświecać każdego dnia. Niestety, przemoc to zjawisko wszechobecne, występujące w różnych środowiskach i różnych sferach życia.

Istotą przemocy jest krzywdzenie innych, jest cierpienie, burzenie jakiegoś porządku osobistego, jest doznawanie poczucia krzywdy u osoby doświadczającej przemocy.

W perspektywie prawnej przemoc to przestępstwo określone w prawie, jest karana.

Przemoc to działanie. Po pierwsze działanie intencjonalne, co znaczy, że jest działaniem zamierzonym, czyli jest w nim intencja wyrządzenia komuś krzywdy. Po drugie, to działanie naruszające prawa i dobra osobiste człowieka z wykorzystaniem przewagi, naruszające podstawowe prawa człowieka, np. prawo do wolności, nietykalności fizycznej, godności, szacunku. Żeby nazwać jakieś działanie przemocą musi ono wykorzystywać asymetrię sił. Może to być przewaga np. dziecko- dorosły, zdrowy- chory.

Działanie to powoduje ból, cierpienie, naraża zdrowie i życie, powodując mniejszą zdolność do samoobrony. Przemoc konstytuują więc cztery elementy: intencjonalność, naruszenie praw i dóbr osoby, nierównowaga sił, powoduje szkody, wywołuje krzywdę i cierpienie.

Przemoc występuje często w naszym życiu i spotykamy się z nią w różnych rolach. Są trzy podstawowe role: ofiary, sprawcy i świadka.

W społeczeństwie niestety nadal funkcjonują mylne przekonania:

Swoje brudy należy prać w czterech ścianach…

Nie jest tak źle…

Nie mów nikomu co dzieje się w domu…

To przecież rodzice, rodziców trzeba szanować…

Co musi się stać, aby wreszcie zobaczyć zło, które dzieje się wokół nas? Każdy z nas zobowiązany jest do zareagowania w sytuacji, gdy zauważy jakiekolwiek przesłanki o tym, że komuś dzieje się krzywda. Nie bądźmy obojętni na przemoc.

Jeżeli to czytasz i masz poczucie, że jesteś osobą doświadczającą przemocy lub ktoś w twoim otoczeniu może jej doświadczać zgłoś to. To właściwe służby zbadają sytuację i podejmą dalsze kroki.

Pamiętaj, nie jesteś sam/sama, musisz tylko trafić na odpowiednie wsparcie.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wyniku przemocy domowej warto, żebyś uświadomił/a sobie, że nie jesteś temu winien. Pamiętaj przemoc jest przestępstwem, to sprawca zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie można bagatelizować żadnego aktu przemocy. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć gdzie zgłosić się po pomoc.

Na terenie powiatu wadowickiego istnieje sieć wsparcia dla osób doświadczających  przemocy i profesjonalna pomoc dla sprawców przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy – poniedziałek – piątek w godz. 8-20, tel. 33 8731001

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wadowicach – poniedziałki i czwartki w godz. 15-20

Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w każdej gminie

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – numer alarmowy 112.

Opracował Zespół OIK