Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż decyzje administracyjne na mocy których  zostało przyznane Panu/i  prawo do dodatków wychowawczych (500+), o których mowa w art. 80 ust. 1 a  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 roku. Począwszy od dnia  1 czerwca 2022 roku postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
            W sytuacji, gdy decyzja uprawniająca do świadczenia wychowawczego wygasa wcześniej niż
1 czerwca 2022 roku, a dziecko nie osiągnęło jeszcze 18 roku życia, wówczas wniosek do ZUS-u należy złożyć niezwłocznie po wygaśnięciu decyzji wydanej przez PCPR.

            Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.  Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.  Do wniosku należy dołączać:

  1. Postanowienie Sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
  2. Zaświadczenie  z PCPR-u.

Ponadto na stronie ZUS, w zakładce „Świadczenia/Świadczenia wychowawcze 500+ od 2022 roku”,
16 grudnia 2021 roku została zamieszczona informacja, z której wynika, że osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekun prawny i opiekun faktyczny będą zobowiązani do złożenia wniosku o nazwie SW-O.