Na podstawie umowy nr WP-III.9421.23.21.2023 zawartej w dniu 29.09.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wadowickim, Powiat Wadowicki otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1 689 996,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, w związku z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność zawartym w dniu 7 czerwca 2023 r.

Otrzymane środki zostaną przekazane domom pomocy społecznej na terenie Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w oparciu o umowy o pracę. Kwota dotacji na jeden etat, obejmująca dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy wynosi 600 złotych miesięcznie. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.