Powiat Wadowicki realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami Programu będzie łącznie 15 osób – mieszkańców powiatu wadowickiego,
w tym:

5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji;

10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
w tym: 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika zadania wynosi:

nie więcej niż 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

nie więcej niż 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

nie więcej niż 360 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności

Powiat Wadowicki na realizację Programu otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości łącznie 401 778,00 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim.

Zadanie zostanie zlecone organizacji pozarządowej w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.