Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok.

W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 24 083,40 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – wrzesień 2023. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych (zamówienie przeprowadzone w grupie zakupowej).

Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2023 r., nr 2023/BZP 00056515/01/P