Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 7070,00 zł. Planowany termin wszczęcia postępowania – wrzesień 2021. Zamówienie będzie realizowane we wskazanej procedurze, jeżeli będzie prowadzone jako zamówienie wspólne kilku jednostek organizacyjnych.

Poniżej zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2021 r., nr 2021/BZP 00001906/01/P.