ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


System Obsługi Wsparcia (SOW)

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

można składać elektronicznie za pomocą

 PROGRAMU SOW

 

                W związku z uruchomieniem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, można składać w formie elektronicznej poprzez wyżej wymieniony program SOW. Szczegółowe informacje oraz materiały pomocnicze dostępne są na Portalu Informacyjnym SOW pod niżej podanym Linkiem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

Adres strony www do systemu SOW :  www.sow.pfron.org.pl

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
ogłasza nabór na członków składu orzekającego
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach:
lekarzy ze specjalizacją z zakresu:
 
•neurologii;
•chorób wewnętrznych.
 
więcej informacji w załączniku poniżej:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie pomocy społecznej

Informujemy, iż w dniu 11.12.2019 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

 • Zadanie I: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Zadanie II: prowadzenie domu pomocy społecznej dla 60 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Treść uchwały można znaleźć w załączniku:

Konferencja ,, Tabletowe Dzieci "

 

W sobotę (23.11.2019r.) w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie odbyła się konferencja naukowa pn. " Tabletowe Dzieci". Wydarzenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Fundację ,, Promyczek " z Andrychowa. Uczestników Konferencji powitały: Pani Barbara Pindel-Polaszek Dyrektor PCPR w Wadowicach oraz Pani Agata Janosz-Jarzyna prezes Fundacji "Promyczek".

 

Pan mgr Krzysztof Czekaj-certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta Dialogu  motywacyjnego, prezes Stowarzyszenia ,,Szansa ", dyrektor ZLO ,,Szansa", superwizor Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, zaprezentował wykład  pt..  ,,Uzależnienia- ratunek czy pułapka?" w którym przedstawił mechanizm działania uzależnień oraz różne tezy dot. zażywania środków psychoaktywnych.

Pan mgr Piotr Rychły - pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki,praktyk  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami,osobami zagrożonymi  wykluczeniem społecznym, narkomanami,  przybliżył temat zagrożeń płynących z  internetu, gier komputerowych oraz innych nowych niebezpiecznych zjawisk dot. wirtualnego świata, przedstawiając wykład ,, W wirtualnym labiryncie zagrożeń"

 

Wykład pt. ,, Uzależnienia dzieci i młodzieży  od nowych technologii; przyczyny profilaktyka, leczenie" zaprezentowała Pani prof. zw. dr. hab. Agnieszka Ogonowska- literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Prelegent przedstawiła niekorzystny wpływ nowych interaktywnych mediów  na coraz młodszych użytkowników,

 

 Jako ostatnia wystąpiła  Pani mgr Monika Pleszewska- pedagog, specjalista terapii uzależnień, profilaktyk, terapeuta uzależnień behawioralnych, zaprezentowała temat ,, Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni " . Pani Monika zachęcała do  pracy w rodzinie nad relacjami, emocjami , wspólnym spędzaniem wolnego czasu bez telefonu czy komputera. Działania te zapobiegają realnym zagrożeniom płynącym z wirtualnego świata

 

 

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 roku

     

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2020 r. w siedzibie

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul.Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

 

Wnioski można składać osobiście lub przez operatora pocztowego.

W przypadku obszaru A i E wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) należy składać bezpośrednio do  Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2020r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:
 • adresatem zadania są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • wysokość pomocy ze środków PFRON –  35 % kosztów realizacji projektu, do 165 000,00 zł na jeden projekt.
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania:
 • adresatem zadania są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 • wysokość pomocy – 35 % kosztów realizacji projektu, do 150 000,00 zł.
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych:
 • adresatem zadania są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • wysokość pomocy – 70 %, do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością.
 • obszar D – likwidacja barier transportowych (zakup oraz dostosowanie):
 • adresatem zadania są placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące WTZ oraz gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • wysokość pomocy – 70 % WTZ, pozostali adresaci – 60 % , do 90 000,00 zł na zakup mikrobów 9 osobowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do 80 000,00 zł na zakup pozostałych mikrobusów, do 270 000,00 zł – dla autobusów.
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych:
 • adresatem zadania są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • wysokość pomocy – 25 %, do 15 000,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej:
 • adresatem zadania są: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe
 • wysokość pomocy – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby z niepełnosprawnością w WTZ lub do 80 % kosztów, nie więcej niż 160 000,00 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu  terapii zajęciowej;
 • we wcześniejszych latach realizowana była przez PFRON tylko pomoc w zakresie tworzenia WTZ.
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – do 50 %, zgodnie z odrębnymi regulacjami ustawowymi oraz aktami wykonawczymi w tym 
 • Dodatkowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,  tel.  33 8709010  lub    33 8709014