Z dniem 1 stycznia 2021 roku została otwarta kolejna Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Filia ma siedzibę w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 16 i przeznaczona jest dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności  Fili Środowiskowego Domu Samopomocy  jest pomoc w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, …

Czytaj więcej ... Nowa Filia Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zwane dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników PCPR w Wadowicach.

Czytaj więcej ... Zaproszenie do złożenia ofert-pracownicze plany kapitałowe (PPK)

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342.t.j.)

Szczegóły znajdą się poniżej:

Czytaj więcej ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony na podstawie artykułu 132 ustawy. Orientacyjna wartość …

Czytaj więcej ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok