I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST””.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST.

3.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako zadanie projektu POMOST realizowanego na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0032/15-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, 9.1.- Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1- Aktywna Integracja Projekty Konkursowe, wyłącznie dla OPS/PCPR, Europejski Fundusz Społeczny.

3.3. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ.

3.4. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów:

Nazwa zadania

Nazwa kursu

Ilość uczestników kursu

Ilość godzin trwania kursu

Zadanie nr 1

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym

1

30

Zadanie nr 2

Kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

4

30

Zadanie nr 3

Kurs języka angielskiego na poziomie B2

1

30

Zadanie nr 4

Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym

2

30

Zadanie nr 5

Kurs języka niemieckiego poziomie średniozaawansowanym

1

30

Zadanie nr 6

Kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym

1

30

 

Zadania nr 1- kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym dla 1 uczestnika projektu-osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Zadanie nr 2- kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 4 uczestników projektu- dwóch osób związanych z pieczą zastępczą i dwóch osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Zadanie nr 3- kurs języka angielskiego na poziomie B2.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie B2 dla 1 uczestnika projektu, osoby związanej z pieczą zastępczą.

Zadania nr 4- kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie podstawowym dla 2 uczestników projektu- osoby związanej z pieczą zastępczą oraz osoby niepełnosprawnej.

Zadanie nr 5- kurs języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym dla 1 uczestnika projektu- osoby związanej z pieczą zastępczą.

Zadanie nr 6- kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka włoskiego na poziomie podstawowym dla 1 uczestnika projektu, osoby związanej z pieczą zastępczą.

3.5.Wspólne postanowienia dla wszystkich zadań:

 1. Każdy z kursów będzie przeprowadzony na terenie Wadowic, z częstotliwością 2 x w tygodniu po 1,5 godziny nauki każdorazowo, w łącznej liczbie 30 godzin dla każdego z kursów (jedna godzina trwa 60 minut). W godzinach nauki nie są wliczone konieczne przerwy w nauce. Przerwy te Wykonawca wliczy i uwzględni przy sporządzaniu harmonogramu.

 2. Zamawiający dopuszcza zintensyfikowanie częstotliwości odbywania się zajęć, czyli częściej niż 2 x w tygodniu lub dłużej niż po 1,5 godziny nauki każdorazowo, jeżeli wynika to z indywidulanych potrzeb uczestników.

 3. Kursy będą odbywały się w następujących przedziałach godzinowych: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 15.00 (za wyjątkiem tych dni, w których wypada święto).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ na usługi społeczne

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 80580000-3 – oferowanie kursów językowych

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu na zamówienie na usługi społeczne

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;

    2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;

    3. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze będącej głównym przedmiotem zamówienia, tj. przeprowadził lub przeprowadza:

 • co najmniej 1 kurs języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (A2 lub wyżej),

 • co najmniej 1 kurs języka niemieckiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (A2 lub wyżej)

 • co najmniej 1 kurs języka włoskiego na poziomie co najmniej podstawowym,

a czas realizacji każdej z wykazanych usług wynosił co najmniej 30 godzin.

 

Zamawiający przez jedną usługę rozumie zrealizowany lub realizowany kurs w stosunku do grupy osób lub indywidulanie Wykonawca składa wykaz usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ- z podaniem dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi były wykonane lub są wykonywane i przedmiotem usługi. Na potwierdzenie, że usługi te wykonywane były lub są należycie, Wykonawca składa dowody, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

  1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 3) ustawy prawo zamówień publicznych.

  2. W rozdziale 8 SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

  3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 7.1. ppkt 1-2, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, według wzoru stanowiącego zał. Nr 2a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3), dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Na potwierdzenie, że usługi te wykonywane były lub są należycie, Wykonawca składa dowody, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

 1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Zał. Nr 2b. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub/i zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o tych podmiotach, według wzoru stanowiącego Zał nr 2b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

 • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców ww. dokumenty składa oddzielnie.

 • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału – według wzoru stanowiącego Zał. Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Inne dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę niż wynika to z zapisów we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia.

 2. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.

 3. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 – t.j. ze zm.).

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena – 60%

 2. Dostępność formy e-learningowej kursu– znaczenie kryterium 20 %

 3. Posiadanie akredytacji kuratorium oświaty – znaczenie kryterium 20 %

 

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna - nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego, jeżeli nie podlega wykluczeniu z postępowania (Wykonawca w tym zakresie przedstawia oświadczenie);

b) zmiany koordynatora Wykonawcy i jego danych kontaktowych – na pisemny wniosek Wykonawcy;

c) zmiany wynagrodzenia -w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT) - zmiana może polegać na zmianie wysokości wynagrodzenia o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku VAT;

d) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć - zgodnie z zasadą wskazaną w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. ;

e) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany ilości uczestników lub ich rezygnacji w trakcie kursu, w przypadkach i na zasadach opisanych w § 1 ust. 14 umowy;

f) Zmiany miejsca prowadzenia kursu, ale tylko na terenie Wadowic- w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.

2. Ponadto, dopuszczalna jest każda nieistotna zmiana Umowy rozumiana w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu nie ma wpływu na krąg osób zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem, tj. zmiany o charakterze organizacyjnym (zmiana adresu, siedziby osób uprawnionych do reprezentacji itp.).

3. Zmiana harmonogramu zajęć, programu, zmiana imiennego wykazu uczestników kursu, nie stanowi zmiany umowy i nie zachodzi konieczność sporządzania aneksu do niniejszej umowy, chyba że zmiany te okażą się istotne, wpływają na treść umowy i mieszczą się w katalogu zmian z § 5 ust. 1 lit od a do f umowy.

4. Zmiana Umowy lub jej uzupełnienia wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zmawiający przewiduje warunki zmiany umowy, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Usługi Społeczne: www.pcpr-wadowice.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2017r. godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice, parter pok. Nr 1.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert).