Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekujących) na cele realizowania zadania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W załączniku poniżej znajdą Państwo Zaproszenie do złożenia oferty oraz formularz ofertowy.

Ofertę można złożyć na załączonym formularzu do dnia 20.08.2020 roku do godz.15.00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt, pod numerem telef. 33/870 90 30 lub 33/ 870 90 10.